HR Index

Raporty z badania

Raport indywidualny

Bezpłatny raport efektywności praktyk HR dla danej organizacji generowany bezpośrednio po wypełnieniu ankiety. Obejmuje wyniki firmy w kontekście dobrych praktyk rynkowych (opartych na najlepszych rozwiązaniach rynku). Uzyskane informacje na temat zaawansowania praktyk HRM w organizacji umożliwią przygotowanie rzetelnego raportu o silnych stronach rozwiązań personalnych i możliwych kierunkach doskonalenia HRM.

Raport zawiera:
  • wykaz efektywnych praktyk HR w obszarach objętych badaniem
  • wykresy i wskaźniki bezwzględne przedstawiające ocenę efektywności praktyk i kluczowych procesów HR firmy w skali ustalonej dla badania
  • analizę merytoryczną wskazującą najważniejsze silne strony i obszary do poprawy
  • rekomendacje dla działu HR, kierunki rozwoju funkcji HR w organizacji, które mogą stanowić bazę do strategii i polityk HR oraz wyznaczania inicjatyw i projektów HR

Zbiorczy raport benchmarkowy*

Zawiera zbiorcze informacje na temat poziomu praktyk rynkowych stosowanych przez uczestników badania. Raport będzie zawierał wykresy, wskaźniki oraz zbiorczą ocenę procesów HR w Polsce, a także komentarz merytoryczny wskazujący najważniejsze silne strony i obszary do poprawy obecnych praktyk rynkowych oraz przedstawienie trendów rynkowych w HR. Dostępny bezpłatnie dla uczestników badania.

Indywidualny raport benchmarkowy*

Zawiera analizę porównawczą wyników badania danej organizacji w kontekście pełnych danych z rynku, tak aby umożliwić ocenę stanu swoich praktyk HR w odniesieniu do innych pracodawców. Raport będzie tworzony dla każdego uczestnika po zakończeniu całego badania w danym roku.

Raporty profilowane

raporty płatne przygotowywane na zamówienie organizacji i instytucji zainteresowanych wynikami badania, takich jak PARP, właściwe ministerstwa i agencje rządowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i zrzeszenia.

* Gwarantujemy poufność danych. Zebrane dane w benchmarkach będą prezentowane w zestawieniach zbiorczych, bez możliwości identyfikacji firmy.

Korzyści z badania